• 1 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 2 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 3 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 4 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 5 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
baner

Egzamin ósmoklasisty

             O egzaminie – najważniejsze informacje

 • Egzamin jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń kończący klasę 8 musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.
 • Egzamin ma formę pisemną.
 • Egzaminu nie można nie zdać (nie określono minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać).
 • Wyniki z egzaminu są brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich, jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc w danej szkole. Wynik egzaminu może więc na przykład zdecydować o tym, że uczeń będzie kontynuował edukację w szkole branżowej.
 • Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wyznaczeni przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
 • Wszystkie szczegółowe kwestie dotyczące egzaminu ósmoklasisty są dostępne na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Egzamin ósmoklasisty 2020 odbędzie się od 21 do 23 kwietnia. 21 kwietnia zostanie przeprowadzony egzamin z języka polskiego, 22 kwietnia – z matematyki, 23 kwietnia – z języka obcego nowożytnego. Drugi termin egzaminu, dla tych uczniów, którzy nie będą mogli zdawać w kwietniu, wyznaczono na 1-3 czerwca.

Wszystkie egzaminy rozpoczynają się o godzinie 9.00.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty uczniowie poznają 19 czerwca.

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Po raz pierwszy egzamin został przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

 • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej
 • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 1. języka polskiego
 2. matematyki
 3. języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 1. języka polskiego
 2. matematyki
 3. języka obcego nowożytnego
 4. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

                Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

 1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
 2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
 3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

             Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

             Wyniki i zaświadczenia

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia nie później niż do 30 września roku szkolnego, ‎w którym jest przeprowadzany egzamin, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację ‎o przystąpieniu do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, ‎którego uczeń uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Osoby ‎pełnoletnie składają taką deklarację samodzielnie.‎

                UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW KONKURSÓW

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎

                ‎UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(cudzoziemcy) przystępują do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe ‎informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach.

KOŁO MATEMATYCZNE KLASA II A

KOŁO MATEMATYCZNE KLASA II A

Uczniowie z klasy II a, zainteresowani matematyką, uczęszczają raz w tygodniu na dodatkowe zajęcia z matematyki prowadzone przez Bożenę Krawczyk – Matysek. Podczas tych zajęć rozwiązują zadania, bawią się i grają w różne w gry, konstruują, a także uczą się wykorzystywać matematykę w praktyce. Dodatkowo korzystają z programu komputerowego zakupionego przez szkołę „ Zdobywcy wiedzy”. Dzieci z tej klasy biorą również udział w Małej Lidze Matematycznej, gdzie odnoszą sukcesy.

SAM 2578,SAM 2597,SAM 2598

SAM 2600

SAM 2604

SAM 2607

SAM 2611

SAM 2614

SAM 2623

SAM 2705

SAM 2707

 

Koło matematyczne w II b

Koło matematyczne dla chętnych uczniów odbywa się raz w tygodniu – w czwartki na piątej godzinie lekcyjnej w sali nr 13. Są to zajęcia pozalekcyjne, skierowane do uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowanie tym przedmiotem. W trakcie ich trwania uczestnicy zajęć rozwijają swoją wyobraźnię oraz umiejętność twórczego i logicznego myślenia. Jednocześnie przygotowują się do różnych konkursów matematycznych.

577

578

579

583

580

1547723822330

1547734659176

 

Zajęcia logopedyczne

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

W szkole odbywają się zajęcia logopedyczne, w których uczestniczą uczniowie klas 0 - IV. We wrześniu przeprowadzane są przesiewowe badania logopedyczne, które kwalifikują uczniów na zajęcia. Dzieci, pod kątem logopedów, ćwiczą prawidłową wymowę, uczą się mówić poprawnie i  wyraźnie. Wykonują różne ćwiczenia: słuchowe, ortofoniczne, rytmiczne. Usprawniają również narządy mowy i artykulacji: język, wargi, podniebienie miękkie, żuchwę. Ponadto kształcą też spostrzegawczość i koncentrację, grając w gry edukacyjne lub  rozwiązując łamigłówki.  

Logopedzi pracujący w szkole: Bożena Krawczyk – Matysek i Dorota Galej – Mazur.

Logopeda to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy.

1 1

1 2

1 3

1 51 4

1 6

1 7

1 8

Uczniowski Klub Sportowy - Jedynka

UKS „Jedynka" został założony w 1999r roku przy Szkole Podstawowej nr 1 w Białej Podlaskiej. Klub posiada sekcję tenisa stołowego dziewcząt i chłopców, piłki nożnej dziewcząt i chłopców, a także piłki ręcznej dziewcząt i pływania. Zajęcia prowadzą nauczyciele wychowania fizycznego mgr Renata Szydłowska, mgr Małgorzata Kapela i mgr Renata Pieńkowska. Zajęcia sekcji obejmują treningi na boisku sportowym „Orlik 2012”, salce gimnastycznej oraz hali sportowej. Klub rozwija zainteresowania sportowe u uczniów, a także podnosi na wyższy poziom stan zdrowia i sprawność fizyczną .


Decyzją Zarządu Klubu z dnia 20 grudnia 2018 roku został wybrany nowy  Zarząd Klubu UKS "Jedynka" 


Małgorzata Kapela - Prezes Klubu

Renata Szydłowska  - Wiceprezes Klubu

Renata Pieńkowska  - Członek Klubu


Klub  jest organizatorem oraz współorganizatorem obozów rekreacyjno - sportowych  zimowych oraz letnich .

 

 

 

Copyright © 2021. Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.


Facebook youtube